Làng tôi nằm cạnh ven đồi,
Ruộng chen đá núi, đất lồi sỏi nâu.
Vòng quanh tầm mắt núi xa,
Rù rì dòng nước cũng là Trường Giang.