Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2021 06:53, số lượt xem: 44

Lam Sơn khởi nghĩa đuổi Minh,
Dứt thời Bắc thuộc nước mình lần tư.
Khởi đầu hoạt động thượng du,
Chiến tranh du kích giặc thù khó khăn.
Nghĩa quân lớn mạnh lên dần,
Nghệ An, Thuận Hoá quân dân theo về (1).
Vương Thông bị khốn bốn bề,
Đông Quan cố thủ chờ về viện binh.
Liễu Thăng, Mộc Thạnh viễn chinh,
Chia làm hai ngã đội hình xâm lăng
Chi Lăng diệt gọn Liễu Thăng,
Ải Lê Hoa Mộc Thạnh đành thua to (2).
Lam Kinh dấy nghĩa phất cờ,
Đông Kinh chiếm lại kinh đô muôn đời (3).
Hậu Lê sáng lập thịnh thời,
Trung hưng Đại Việt rạng ngời sử xanh (4).
Tuyên dương kháng chiến công thành,
“Bình Ngô đại cáo” nổi danh văn đàn.
Tuyên ngôn độc lập Nam bang (5),
Giang san Đại Việt sang trang oai hùng.

(1) Lê Lợi hỏi mọi người rằng: “Nay chúng ta nên tới xứ nào để mưu đồ việc nước? Thiếu uý Nguyễn Chích đã đáp”,Hạ thần thường qua lại tỉnh Nghệ An nhiều lần, nên có biết những nơi hiểm yếu trong tỉnh ấy.Nay xin dẫn quân vào trại của Cầm Bành tỉnh Nghệ An, hễ ai hàng thì ta phủ dụ, nếu không hàng thì ta đánh lấy trại ấy làm căn bản, rồi từ từ tính việc lấy lại Đông Đô. Như vậy việc nước có thể sẽ thành”.
(2) Ải Lê Hoa thuộc Lào Cai.
(3) Đông Kinh là Hà Nội ngày nay.
(4) Phan Bội Châu coi ông là hình ảnh chói lọi của vị vua Trung hưng thứ hai sau Ngô Quyền.
(5) Lê Lợi sai Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo”, được các sử gia cho là bản Tuyên ngôn độc lập lần hai sau bài Nam quốc sơn hà... của Lý Thường Kiệt.