Đò ta say đắm rẽ sương mù
Trôi giữa dòng thương lạc cõi mơ
Rạo rực toả yêu, vầng thánh thiện
Mắt em – thuyền trăng, lén lén chờ.