Mỗi bài thơ - giọt nắng truyền hương ngát
(dù kế tiếp - còn âm u, vang nhoà, bóng nhạt?)
Thi sĩ lắng tâm hồn tạo thơ hay
Cả khi kề nhắm mắt xuôi tay.