Sa Pa huyền diệu, ‘âm-dương’ tỏ:
Giữa núi với hoa, thác với cây
Giữa cả em-anh, thương nhớ đó
Phù du-trường cửu sóng đôi say.