Chim về tổ, bụi lông chăm rũ sạch
Bi kịch ‘người’: không biết “rũ quên” oan!
‘Mắt mất ngủ’ nhìn đời toàn méo xệch
Tuệ thùi lùi, dạ luẩn quẩn lo toan!