Thuyền rách, buồm xơ xác
Ngác ngơ sóng bạc đầu
Trăng mờ buồn xa cách
Li biệt thấm thương đau.