Là một nhà ái quốc
Hắn dâng cả linh hồn
Cho tự do và khoa học
Nhưng bạn ơi! Có phải của hắn đâu
Chính là linh hồn dân tộc
Khi hắn ta giúp đỡ người nào
Chỉ cốt vơ tiền về túi hắn
Như mọi người, hắn biết tính sao
Bởi hắn cũng đem hồn đi bán?

Là nhà ái quốc và một người ngoan đạo
Buổi chầu nào cũng có hắn ta
Hắn đến nhà thờ vì ở đó
Là nơi buôn bán phất to
Khi hắn ta giúp đỡ người nào
Chỉ cốt vơ tiền về túi hắn
Như mọi người, hắn biết tính sao
Bởi chính hắn đem cầm vợ bán?

Là một người chính trực, vị tha
Hắn thương xót những ai nghèo khó
Đồng bào ơi, hắn chẳng nuôi ta
Ta nuôi hắn nhọc nhằn cực khổ
Khi hắn ta giúp đỡ người nào
Chỉ cốt vơ tiền về túi hắn
Như mọi người, hắn biết tính sao
Bởi chính hắn lại nhai thịt hắn?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)