15.00
Nước: Algeria
1 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2018 21:30 bởi hongha83
Hocine Bouzaher (5/1/1935 - 22/8/2010) là nhà thơ Angiêri. Ông sinh ở Liana gần Biskra và mất ở Algiers. Thơ ông được chọn trong tập thơ Angiêri Hy vọng và lời nói (Espoir et parole) in năm 1967.