21 tuổi hồn nhiên như vậy đó
3 bài thơ nhân với 7 hẹn hò
Khi rượu cạn, hoa tàn, tim tắt nến
Thỏi son hồng ra ngõ đứng co ro