Bao nhiêu thương nhớ
Vẫn vời vợi xa…

Nửa đời chung sống
Không thôi lạ nhà…

Miên man câu chữ
Chẳng thành bài ca…

Tàn canh tỉnh rượu
Xót mình thiếu ta…


9-6-2011