53.80
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 15:21

Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,
Độc lập thống nhất, nhất định thành công.


Ngày 1 tháng 1 năm 1953

Báo Nhân dân, số 89, từ ngày 1 đến 7-1-1953.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 7), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000