Thời giờ đi chóng tựa đưa thoi,
Thấm thoắt xa nhà một tháng rồi.
Nghìn dặm vui nghe tin thắng lợi,
Một mình nằm tính việc xa xôi.


Bài thơ được Bác làm khi đang chữa bệnh ở nước ngoài, năm 1967.

Nguồn:
1. Báo Văn nghệ, số 35 năm 1989
2. Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 6 năm 2003
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005