Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.


1-1946

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005