25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 23/02/2019 20:11

Mười hai điều trên
Ai chả làm được,
Hễ người yêu nước,
Nhất quyết không quên.
Tập thành thói quen,
Muôn người như một.
Quân tốt dân tốt,
Muôn sự đều nên.
Gốc có vững, cây mới bền,
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.


Rút ở bài “Mười hai điều răn’’.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005