Tôi không mất gì nhiều trừ hai lần -
Và một lần nằm yên trong đất
Hai lần tôi là người hành khất
Đứng trước cửa Chúa Trời

Thiên thần - hai lần hạ cánh
Trả lại tài sản cho tôi -
Kẻ cắp! Chủ ngân hàng - Cha cố!
Tôi lại trắng tay một lần!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)