Rì rào trí nhớ ai che mặt
ghi một ngày riêng - vết tích riêng.


23-2-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]