Rì rào trí nhớ ai che mặt
ghi một ngày riêng - vết tích riêng.


23-2-88

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989