(Bài thơ chỉ nhớ được 2 câu)

trong đời sống ẩn tàng muôn kiếp khác
đôi khi ta quên gọi chính ta về.


3-88

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989