(Bài thơ chỉ nhớ được 2 câu)

trong đời sống ẩn tàng muôn kiếp khác
đôi khi ta quên gọi chính ta về.


3-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]