Trời bể một đời người
Gặp lại nhau đầu bạc
Lấy tình yêu Tổ quốc
Mà quên sầu lứa đôi.