Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:55, số lượt xem: 159

Trạm đời bước nội trôi
Trạm đêm đứng lại ngồi
Trạm thở dài canh vắng
Trạm thì thào tên người
Trạm nào cũng chẳng vui
Trạm cách bóng xa người
Trạm từng đêm ngồi nhớ
Trạm gọi Thơ tên người
Trạm ngó từng đêm trôi
Trạm vấn vương yêu người
Trạm nhật ký sầu ấy
Trạm xót thương đêm mời
Trạm buồn buồn sầu vơi
Trạm thương thương cuối trời
Trạm xa xa cho ngóng
Trạm nào mới lòng vui