Xoe tròn từng lớp cánh xinh,
Sắc màu rạng rỡ càng nhìn càng ưa.
Đồng tiền, tên mới hay chưa?
Góp duyên trời đất bốn mùa dâng hoa.