Cũng không mảnh vườn nào còn vẹn nguyên
Mà cuộc đấu tranh chưa kết thúc

Trong tâm trí giao tranh
Trong da thịt của thời gian
Chúng ta đi, chúng ta còn đi nữa
Mà không chạm tới thềm

Không giới hạn
Không có hướng quay ngược lại
Cuộc viễn du không ngừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)