Cùng một chất liệu
lại khác nhau hoàn toàn

trộn lẫn chúng ta
chia tách chúng ta

từ nơi cội nguồn
chẳng ai hề biết

đến con người cuối
của cả loài người

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)