Đây là giờ nhắc nhủ
đàn chim sẻ hằng hà
đang lìa xa trảng cỏ
một hoàng hôn quê mẹ
chiếu sáng gấp ngàn lần
tất cả những mặt trời
của những miền lang bạt.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)