15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2022 10:09, số lượt xem: 107

Đức trị, hành pháp hoá văn,
Đức cao trọng vọng chức năng nước nhà.

Tp.HCM, 7/1/2022