Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Người dứt áo ra đi
Dẫu mùa thu ở lại
Sương đầm đìa đỉnh núi
Đợi trăng khuya trở về.