Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2020 09:56, số lượt xem: 58

Chép hãy còn vươn tới cửa rồng
Ta thời há nhẽ chịu ngồi không
Hai mươi năm tuổi vùi trăng gió
Một chữ danh trường hẹn núi sông
Trước hãy còn trơ vầng tuế nguyệt
Rồi đây sẽ thoả cuộc tang bồng
Răn lòng vang khắp cùng thiên hạ
Tớ vị không thầy, cũng phải ông

Sài Gòn, 19/11/2014