11.00
Đăng ngày 11/11/2020 11:05, số lượt xem: 463

Lưu danh muôn thuở vị vua hiền
Hồng Đức trị vì luật giới nghiêm
Vua sáng mang gươm đi mở cõi
Minh quân khéo chọn lựa tài hiền
Tao Đàn Nguyên soái tài thi phú
Động chủ Thiên Nam giỏi bút nghiên
Ba tám năm trời vua tại vị
Dân giàu, nước mạnh tự an nhiên.