Thấp cao trăm khúc giọng đổi thay
Lông hồng màu núi thấp cao bay
Lồng vàng từ buổi then khoá lại
Hết tự do rồi giọng kém hay