Ông già tám mươi ở xóm hoang
Chẳng việc nào không khỏi vấn vương
Điểm lính, bắt người, con cháu sạch
Lập đồn, nộp gỗ, củi dâu quang
Cứ nhè thuế khoá trong dân chúng
Chẳng thấy an ninh tới xóm làng
Gà chó đến nay tan tác hết
Trời hôm, tựa cửa, luống buồn thương


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo dục, 2002