Hồng đậu sinh nam quốc.
Xuân sang nặng trĩu cành.
Thương nhau xin nhớ hái.
Đó một trời tương tư.