tác giả làm vậy là nói rằng Lượm chỉ chết về mặt thể xác còn linh hồn của lượm đã nhập thân vào lòng dất mẹ. lượm ko chết mà còn mãi với dân tộc ta!