Phương Nam chất ngất núi bao la
Động gác sườn non vẻ nuột nà
Nét tạc dấu thần vàng chuốt móng
Sương ngưng gốc tụ ngọc in da
Sáo reo gió thổi ngàn thông quyện
Song vắng mây buông bóng nguyệt qua
Một hạt cỏn con gồm thế giới
Thơ lồng trong cảnh rộn lòng ta