Sáng dạo chơi Tử Các
Chiều về ở xóm đồi
Lão ông mừng thấy tới
Rót cốc rượu đem mời
Nâng cốc chưa hề uống
Lính dữ vào cửa ngoài
Áo đỏ, tay xách búa
Chúng có chừng mười người
Cướp ly rượu trên bàn
Đoạt cả cơm trên mâm
Chắp tay như khách lạ
Lão chủ lủi đứng bên
Cây đầu sân mấy chồi
Bao mươi năm tài bồi
Chủ nhân tiếc sao được
Vác rìu chúng chặt rồi
Miệng hét: "Chặt làm nhà
Ta vốn dòng quan to"
Nhắn lão: "Chớ tranh chấp
Kẻo chúng cậy ơn vua!"


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963