Mây tưởng xiêm y, hoa tưởng mặt
Gió xuân lả lướt, hoa xuân giăng
Đầu non Quần Ngọc dù không thấy
Hẹn gặp Dao Đài mộng dưới trăng.