Vượn kêu trăng rụng lưng đồi
Khách ngâm bấc lụn bồi hồi nửa đêm
Ấy ai đạt cảnh êm đềm ?
Ông tăng thiền định bên thềm hang mây