Chim đỗ quyên từ lâu trong ý nghĩ của đa số, đó là chim cuốc (tử quy) nhưng cũng có người bảo không phải, đó là con tu hú (Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh). Quý vị nào biết giải thích giùm?