Bạn vominhdat nói bài thơ phản ánh thời kì Trịnh Nguyễn phân tranh là sai chăng ? Đây là bài thơ sáng tác năm 1960 thì phải là phản ánh hiện thực xã hội khi Mỹ xâm lược nước ta.