Giao lưu cùng các cụ
Mừng được nhàn thân rảnh việc quan
Cửa chốt cài then chẳng người qua
Khói lên nghi ngút xông bách sáng
Đêm rộn thông reo thức pha trà
Vui lấy tâm thiện làm ý chính
Đọc sách tuy nhiều chưa hẳn nên
Viển vông vốn sinh thời lúc trẻ
Đã vô phương chữa lại thêm già.