Ngày đêm vùi mài vẫn không qua
Bỗng sáng hôm nay hết ưu phiền
Ta lao gót ngựa trong gió mát
Một ngày xem hết Trường An hoa.