Nhạn kêu trăng lặn đêm sương
Bến sông ánh lửa sầu vương thẩn thờ
Hàn Sơn vẹn ngoại cô tô
Tiếng chuông lay tỉnh giấc hồ nữa khuya.