Ở dòng thơ 7 (khổ thứ 6) của bài thơ có sai sót ạ
"Nhóm niềm yêu thương,khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui"
(SGK Ngữ văn 9,tập 1)