Vâng.
T. Lan chính là một trong số những bút danh của Bác và bản dịch này là chính Bác đã dịch.