Tôi rất thich bài thơ này, bài thơ này đã được phổ nhạc rất hay.