Để làm được một bài thơ cổ phong mình cũng phải cần xen kẽ nhịp bằng trắc phải không dạ anh Vanachi