Tháng mười nặng hạt mưa rơi
Sao em buông nặng những lời ưu tư
Đời là một chuỗi hư vô
Nhọc lòng chi cảnh nắng mưa quay cuồng.
Tàn hoa nhạt chút má hồng
Có gì đâu, cốt trong lòng có nhau
Em về dọn sạch nỗi sầu
Để anh vắt tiếp nhịp cầu ái ân