Nói: Âm ba, có nghĩa là sóng âm thì chưa hắn chính xác, mà nói là "tiếng sóng" thì chính xác hơn, trong đó bao gồm cả sóng của tâm hồn.