Bài thơ này nguyên tác chỉ có 6 câu , 2 câu cuối tác giả chi để 2 hàng dấu 3 chấm thôi