bài này hay quá đi
mọi ng` xem qua bài Cái Nhìn của Tế Hanh đi cũng hay lắm đó