Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định mệnh tại thiên thư
Như hà nghịch lồ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thư bái hư


dịch là:

Sông núi nước Nam vua Nam coi,
Rành rành đã định ở sách Trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ?
Bay sẽ tan tành , chết sạch toi

( Câu cuối cũng có sách dịch là :
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời )